DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

Mes gerbiame jūsų privatumą ir pasižadame saugoti jūsų asmens duomenis.

Ši politika nustato, kaip Advokatės Editos Ivanauskienės kontora (EiiP) renka ir tvarko jūsų asmens duomenis, gautus bet kokiomis priemonėmis ar metodais iš jūsų ir kitų šaltinių, įskaitant duomenis, kuriuos pateikiate EiiP ar EiiP teisininkams per EiiP svetainę www.eiip.lt, kai jūs kreipiatės į EiiP, aplikuojate dėl darbo, norite pasinaudoti EiiP ar prašote suteikti EiiP teisines ar patentinio patikėtinio paslaugas, perkate ir naudojatės EiiP teikiamomis paslaugomis.

Edita Ivanauskienė yra duomenų valdytoja ir atsakinga už EiiP tvarkomus jūsų asmens duomenis (šioje Duomenų apsaugos politikoje nurodoma kaip „EiiP“, „mes“, „mus “ arba „mūsų“). Jei turite klausimų apie šią Duomenų apsaugos politiką, įskaitant prašymus dėl savo teisių įgyvendinimo, susisiekite su Edita Ivanauskiene naudodamiesi žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis:

Edita Ivanauskienė
Advokatė, patentinė advokatė
Editos Ivanauskienės advokatų kontora
A. Goštauto g. 8-228, 01108 Vilnius, Lietuva
El. paštas: edita.ivanauskiene@eiip.lt

Šios politikos nuostatos taikomos jums tiek, kiek 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (“BDAR”) ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas taikomas tvarkant jūsų asmens duomenis.

DATA PROTECTION POLICY

We respect your privacy and are committed to protecting your personal data.

This policy describes how the Law Firm of Edita Ivanauskiene (EiiP) collects and processes your personal data obtained by any means or method from you and other sources, including data you provide to EiiP or EiiP lawyers through EiiP website www.eiip.lt, when you make an enquiry, apply for a job, request to use or be provided with any of EiiP legal or patent attorney services, purchase and use the services provided by EiiP.

Edita Ivanauskiene is the controller and responsible for the personal data that EiiP holds about you (referred to as “EiiP”, “we”, “us”, or “our” in this Data protection policy). If you have any questions about this Data protection policy, including any requests to exercise your legal rights, please contact Edita Ivanauskiene using the contact details set out below:

Edita Ivanauskiene
Attorney at Law, Patent Attorney
Law Firm of Edita Ivanauskiene
A. Goštauto str. 8-228, 01108 Vilnius, Lithuania
E-mail: edita.ivanauskiene@eiip.lt

The provisions set forth in this policy apply to you to the extent that Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (the “GDPR”) and Lithuania Personal Data Legal Protection Law apply to processing of your personal data.

KOKIUS DUOMENIS MES TVARKOME APIE JUS?

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

EiiP gali rinkti, naudoti, saugoti, perduoti ar kitaip tvarkyti įvairius jūsų asmens duomenis, tokius kaip:
– vardas, mergautinė pavardė, pavardė, vartotojo vardas ar panašus identifikatorius, šeimyninė padėtis, pavadinimas, gimimo data ir lytis, namų adresas, el. pašto adresas ir telefono numeriai, gimimo data, pilietybė, parašas, socialinio draudimo numeris ir pajamas, jeigu būtina, tam, kad galėtume su jumis sudaryti paslaugų sutartį arba (ir) teikti paslaugas pagal su jumis sudarytą sutartį;
– jūsų geografinė padėtis (šalis / teritorija, kurioje gyvenate ir (arba) dirbate), kai lankotės mūsų svetainėje;
– banko sąskaita, mokėjimo kortelių duomenys ir kredito istorija tam, kad būtų apmokėta už mūsų paslaugas, išsami informacija apie mokėjimus jums iš mūsų ir mums iš jūsų;
– kandidato vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas siekiant sudaryti paslaugų ar darbo sutartį su kandidatu;
– jei reikia, informaciją apie jūsų verslo partnerius, išlaikomus asmenis ar šeimos narius (pvz., sutuoktinio, partnerio ar vaikų vardas, pavardė), atstovai ir agentai, jūsų pareigų pavadinimas, funkcijos ir darbdavio vardas;
– verslo klientams – informacija apie direktorius, darbuotojus ar akcininkus;
– Susitarimai dėl teisinių ir patentinio patikėtinio paslaugų, kitos paslaugų ar darbo sutartys, teismo ir kiti dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų;
– Komunikacijos duomenys, kuriuose yra jūsų pasirinkimai gauti rinkodaros ar kitokio pobūdžio pranešimus iš mūsų ir trečiųjų šalių.

Jei nepateiksite asmens duomenų, kai mes privalome rinkti šiuos duomenis pagal įstatymus arba pagal su jumis sudarytos sutarties sąlygas, mes negalėsime sudaryti ar įvykdyti su jumis sudarytos sutarties su jumis. Tokiu atveju mes galime būti priversti nutraukti su jumis sudarytą sutartį.

Prieš pateikdami EiiP kitų asmenų (pvz., šeimos narių, atstovų, agentų, direktorių, darbuotojų, akcininkų ir kt.) asmens duomenis, turėtumėte pateikti šios politikos kopiją šiems asmenims.

WHAT DATA DO WE PROCESS ABOUT YOU?

Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person. An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

Processing means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

EiiP may collect, use, store, transfer or otherwise process different kinds of personal data about you which are as follows:
– First name, maiden name, surname, username or similar identifier, marital status, title, date of birth and gender, home address, email address and telephone numbers, date of birth, nationality, signature, social security number and income necessary, for us to enter into an agreement for services with you or/and to provide services under the agreement to you;
– your geographic location (country/territory where you are living and/or working) when you visit our website;
– Bank account, payment card details and credit history for taking payments from you for our services, details about payments to and from you and us;
– First name, surname, email address, phone number, CV and motivational letter of candidates to entering into a service or employment contract with a candidate;
– If relevant, information about your business partners, dependants or family members (such as the name of your spouse, partner, or children), representatives and agents, your job title, role and the name of your employer;
– For corporate clients, information about directors, employees or shareholders;
– Agreements for legal and patent attorney services, other service or employment agreements, court and other documents containing personal data;
– Communications data containing your preferences in receiving marketing or other type of communications from us and third parties.

If you fail to provide personal data when we are required to collect this data by law or under the terms of an agreement concluded with you, we may not be able to conclude the agreement with you or to perform the agreement we have with you. In this case, we may be forced to cancel the agreement with you.

Before providing EiiP with personal data of other individuals (e.g. family members, representatives, agents, directors, employees, shareholders, etc.) you should provide a copy of this policy to those individuals.

IŠ KUR IR KAIP MES GAUNAME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes gauname jūsų asmens duomenis:
– kai pateikiate mums dokumentus, kuriuos užpildote sudarydami sutartį su EiiP. Tai gali būti jūsų vardas, pavardė, adresas, gimimo data, paso duomenys ar kiti nacionaliniai identifikatoriai, vairuotojo pažymėjimas, jūsų nacionalinio draudimo ar socialinio draudimo numeris, informacija apie užimtumą, su mokesčiais ar pajamomis susijusi informacija;
– kai korespondencijoje ir pokalbiuose pateikiate mums asmens duomenis;
– kai sudarote su mumis sandorius;
– kai pateiksiate mums informaciją ir dokumentus, susijusius su jums reikalingomis paslaugomis;
– iš viešai prieinamų katalogų ir šaltinių;
– iš viešųjų registrų (Pramoninės nuosavybės registrai, pavyzdžiui, Lietuvos valstybinio patentų biuro prekių ženklų, patentų, dizaino registrai, Lietuvos registrų centro registrai ir kt.);
– iš teismo, vyriausybinių ar reguliavimo institucijų dėl paslaugų, kurias užsakote iš mūsų;
– kai jūs lankotės mūsų svetainėje.

WHERE AND HOW DO WE OBTAIN YOUR DATA?

We obtain your personal data:
– when you provide to us any documents that you complete when entering into an agreement with EiiP. This may include information about your name, address, date of birth, passport details or other national identifier, driving licence, your national insurance or social security number or income, employment information, tax-related information;
– when you provide personal data to us in correspondence and conversations;
– when you make transactions with us;
– when you provide us with information and documents in connection with the services you require from us;
– from publicly available directories and sources;
– from public registers (Industrial Property registers, for instance Lithuania State Patent Bureau Trademark, Patent, Design Registers, Lithuania Registry Center, etc.);
– from court, governmental or regulatory bodies in connection with the services you require from us;
– when you visit our website.

KOKIAIS TIKLAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes renkame ir tvarkome jūsų duomenis keliais tikslais ir mes remiamės žemiau pateiktais teisiniais pagrindais:
 Sutarčių sudarymas ir paslaugų teikimas:
Siekdami sudaryti sutartis su savo klientais ir paslaugų teikėjais paslaugų teikimo tikslais tvarkome asmenų, įgaliotų pasirašyti sutartis, bei klientų ir paslaugų teikėjų kontaktinių asmenų asmens duomenis ir duomenis. Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties vykdymas) ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas, pagrįstas mūsų interesu teikti klientams ir paslaugų teikėjams svarbią informaciją).

Jei naudojatės mūsų paslaugomis paslaugų teikimo tikslais mes tvarkome jūsų vardą, pavardę, pareigų pavadinimą, kontaktinius duomenis, įskaitant įmonę, kurioje dirbate, ir el. pašto adresą; mokėjimo informaciją, verslo klientų ar potencialių klientų atveju duomenis apie jų pareigūnus ar personalą, oponento ar pardavėjo ar pirkėjo asmeninę informaciją, įskaitant asmeninę informaciją, susijusią su jų teisiniais patarėjais, kitais patarėjais ar darbuotojais; informaciją, kurią jūs pateikiate mums teikiant paslaugas jums; aktualią informaciją, numatytą Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, kitą informaciją ar dokumentus su asmeniniais duomenimis, aktualius mūsų paslaugų teikimui.

Tam, kad galėtume teikti teisines paslaugas, mums gali reikėti surinkti ir naudoti su jumis susijusią jautrią asmeninę informaciją (pvz.: duomenis apie jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius įsitikinimus, profesinių sąjungų veiklą, sveikatą, seksualinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją, informaciją apie nusikalstamas veikas, genetinius ar biometrinius duomenis). Pavyzdžiui, atstovaujant darbo bylose gali būti svarbi informacija, susijusi su jūsų sveikatos būkle, religija ir pan. Kai mes tvarkome jautrią asmeninę informaciją, susijusią su šia ir kitomis teikiamomis panašiomis teisinėmis paslaugomis, tai daroma su tikslu padėti klientui nustatyti, įgyvendinti ar ginti teisinius reikalavimus arba padėti klientui įgyvendinti teises ir pareigas pagal galiojančius įstatymus.

Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties vykdymas) ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies c ir/ar f punktas (teisėtas interesas, pagrįstas mūsų interesais teikti klientams paslaugas ir trečiųjų šalių teisėtas interesas nustatyti, įgyvendinti ar ginti teisinius reikalavimus arba įgyvendinti teises ir pareigas pagal galiojančius įstatymus).

Kai kreipiatės dėl darbo:
Jei kandidatai kreipiasi dėl darbo, mes tvarkome pareiškėjų asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenimo aprašymas (CV), motyvacinis laiškas, atlyginimo lūkesčiai, prieinamumas, ankstesnis darbdavys, pažymėjimai, rekomendacijos ir kt.) išimtinai tam, kad būtų galima nuspręsti dėl darbo ar paslaugų sutarties sudarymo, o jei taip, – norint tokius santykius nutraukti ir įgyvendinti. Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 88 straipsnis ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnis.

Susisiekimas el. paštu, telefonu, kitomis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis ar raštu:
Jei siunčiate mums užklausas el. paštu, telefonu, kitomis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis ar raštu, mes tvarkome jose pateiktą informaciją, įskaitant kontaktinius duomenis, kuriuos pateikėte, siekiant atsakyti į užklausą. Tokie duomenys taip pat saugomi pas mus dėl galimų tolimesnių užklausų. Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties vykdymas – varototojo duomenų tvarkymas būtinas norint įvykdyti sutartį dėl atsakymo į užklausas) ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (Teisėti interesai – pagrįsti mūsų interesu apdoroti klientų ir paslaugų teikėjų užklausas).

Lankymasis mūsų svetainėje www.eiip.lt:
Jei lankotės mūsų svetainėje įgalinate trečiosios šalies žiniatinklio analizės paslaugos „Google Analytics“ slapukus rinkti standartinę prisijungimo informaciją ir informaciją apie vartotojų elgesį, kad būtų galima sužinoti apie vartotojų skaičių atskiruose mūsų svetainės puslapiuose.

Mūsų svetainė taip pat naudoja ir kitus analitinius / našumo slapukus (sesijos, komentarų slapukus), leidžiančius mums atpažinti ir suskaičiuoti vartotojų skaičių bei pamatyti, kaip svetainė naudojama. Tai padeda mums patobulinti savo svetainę ir užtikrinti, kad jūs lengvai ir greitai rastumėte tai, ko ieškote.
Informacija tvarkoma tokiu būdu, kad joks asmuo negalėtų būti identifikuotas. Tam tikrais atvejais gali būti nustatyta jūsų geografinė padėtis (šalis / teritorija, kurioje gyvenate ir (arba) dirbate).

Slapukas yra mažas raidžių ir skaičių failas, kurį saugome jūsų naršyklėje arba jūsų kompiuterio kietajame diske. Slapukuose yra informacijos, kuri perkeliama į jūsų kompiuterio standųjį diską.

Galite užkirsti kelią slapukų saugojimui jūsų kompiuteryje atitinkamai nustatant naršyklės programinę įrangą. Taip pat galite atsisakyti „Google Analytics“ atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, kurį galite rasti spustelėję šią nuorodą: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Teisinis to pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (Teisėti interesai – pagrįsti mūsų interesais, kad jūs gerai jaustumėtės naršant mūsų svetainėje, tobulinti savo paslaugas ir naudojimąsi svetaine).

Vidiniai kontoros reikalų tvarkymo tikslai:
Mes naudojame jūsų asmens duomenis vidiniais kontoros reikalų tvarkymo tikslais taip:
– komunikuojant su jumis;
– įrašų tvarkymo, statistinės analizės, vidaus ataskaitų teikimo, tyrimų ir duomenų valdymo tikslais;
– tinklų ir informacijos saugumo užtikrinimui;
– nagrinėjant skundus, kuriuos pateiksite mums;
– duomenų atkūrimui po jų praradimo (pvz., atsarginėms kopijoms kurti);
– dokumentų saugojimo tikslais;
– siekiant užtikrinti paslaugų, kurias teikiame EiiP klientams, kokybę.
Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (Teisėti interesai – pagrįsti mūsų interesais valdyti, tobulinti ir užtikrinti paslaugų kokybę bei ginti mūsų klientų interesus).

FOR WHAT PURPOSES DO WE PROCESS YOUR DATA?

We collect and process your data for several purposes and we rely on the legal bases provided below:
Entering into agreements and performing services:
In order to enter into agreements with our clients and service providers, for service provision purposes, we process the personal data of the persons authorized to sign the agreements and of the clients’ and service providers’ contact persons and details. The legal basis for such data processing is Article 6(1)(b) GDPR (Performance of contract) and Article 6(1)(f) GDPR (Legitimate interests, based on our interest to provide our clients and service providers with relevant information).

If you use our services, for service provision purposes, we process your name and job title, contact details, including the company you work for and email address; payment information, in case of corporate clients’ or prospective clients’ any information on their officers or personnel, any opponent or vendor or purchaser personal information including personal information relating to their legal advisors, other advisors or personnel; information that you provide to us as part of us providing the services to you; relevant information as required by Anti-Money Laundering and Terrorist Support Prevention regulations, other information and documents containing personal data relevant to provision of our services.

To provide legal services we may be required to collect and use sensitive personal information relating to you (e.g. data on your racial or ethnic origin, political opinions, religious beliefs, trade union activities, health, sexual life or sexual orientation, details of criminal offences, genetic or biometric data). For instance, in some employment representations information about medical conditions, religion, etc. may be relevant to the representation. When personal sensitive information is processed by us in relation to this and other similar legal services, this will be done to assist the client to establish, exercise or defend legal claims or to assist the client in fulfilling the rights and obligations under the applicable laws.

The legal basis for such data processing is Article 6(1)(b) GDPR (Performance of contract), and Article 6(1)(c) and/or (f)GDPR (Legitimate interests, based on our interest to provide the clients with our services and third parties’ legitimate interest to establish, exercise and defend their rights and to fulfil their rights and obligations under the applicable laws).

Applying for a job:
In case applicants apply for a job we process the applicants’ personal data (first name and surname, e-mail address, phone number, curriculum vitae (CV), cover letter, salary expectations, availability, previous employer, certificates, recommendations, etc.) exclusively in order to decide on the establishment of an employment or service relationship, and, if so, in order to perform and terminate such a relationship. The legal basis for such data processing is Article 88 GDPR and Article 5 of Lithuania Personal Data Legal Protection Law.

Contacting by e-mail, telephone, other means of electronic communication or in writing:
If you send us inquiries by e-mail, telephone, other means of electronic communication or in writing, we process the information provided therein, including the contact details you have provided for the processing of the inquiry. Such data is also stored with us for possible further inquiries. The legal basis for this is Article 6(1)(b) GDPR (Performance of contract – the processing of the user’s data is necessary for the performance of the contract regarding the reply to inquiries) and Article 6(1)(f) GDPR (Legitimate interests – based on our interest to process inquiries of our clients and service providers).

Visiting our website www.eiip.lt:
If you visit our website the cookies of a third-party web analysis service, Google Analytics, are enabled to collect standard internet log information and details of user behaviour patterns in order to know the number of users at different pages of our website. Our website also uses other analytical/performance cookies (Session cookies, Comments cookies) allowing us to recognise and count the number of users and to see how the website is used. This helps us to improve our website and ensure that you find what you are searching easily and fast.

The information is processed in such a way that does not identify any individual. In certain cases your geographical location (country/territory where you are living and/or working) may be identified.

A cookie is a small file of letters and numbers that we store on your browser or the hard drive of your computer. Cookies contain information that is transferred to your computer’s hard drive.

You can prevent the storage of the cookies on your computer through a corresponding setting of your browser software. You can also opt-out of Google Analytics by downloading and installing the browser plug-in available at the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. The legal basis for this is Article 6(1)(f) GDPR (Legitimate interests – based on our interest to provide a good experience when you browse our website, to improve our services and the use of the website).

Internal business purposes:
We use your personal data for internal business purposes as follows:
– for communicating with you;
– for record keeping, statistical analysis, internal reporting, research and data management purposes;
– to ensure network and information security;
– to deal with any complaints you will have with us;
– for business and disaster recovery (e.g. to create back-ups);
– for document retention/storage purposes;
– to ensure the quality of the services we provide to EiiP clients.
The legal basis for this is Article 6(1)(f) GDPR (Legitimate interests – based on our interest to manage, improve, and ensure quality of the services and protect our client’s interests).

KAIP MES SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Ši svetainė yra talpinama EEE serveriuose.
EiiP taiko tinkamas technines, saugumo ir organizacines priemones, skirtas užkirsti kelią neleistinam ar neteisėtam priėjimui prie EiiP turimų asmens duomenų.
Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad negalima garantuoti visiško duomenų saugumo bendraujant el. paštu ar panašiomis priemonėmis, mes rekomenduojame išsiųsti ypač konfidencialią informaciją EiiP kitomis alternatyviomis labiau apsaugotomis priemonėmis.
Be to, taip pat atsižvelgiant į tai, kad informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus, mes negalime prisiimti atsakomybės už jūsų asmens duomenų saugumą, kai jie perduodami internetu į EiiP.

HOW DO WE PROTECT YOUR DATA?

This website is hosted on servers in the EEA.
EiiP employs appropriate technical, security and organisational measures to prevent unauthorised or unlawful access to the personal data EiiP holds.
However, as complete data security cannot be guaranteed for communication via e-mails or similar means, we would recommend you sending any particularly confidential information to EiiP by alternative secure means.
Further, as the transmission of information via the Internet is not completely secure, we cannot accept responsibility for the security of your personal data when in transit over the Internet to EiiP.

KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

Jūs turite šias asmens duomenų apsaugos teises:
– teisė susipažinti su savo asmens duomenimis;
– teisė į nepilnų ar netikslių asmens duomenų taisymą;
– teisė apriboti jūsų asmens duomenų naudojimą;
– teisė gauti mūsų turimus asmens duomenis struktūrizuotu, paprastai naudojamu ir mašininio skaitymo formatu;
– teisė paprašyti mūsų sustabdyti jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais ar bet kokiu kitu tvarkymu, pagrįstu mūsų teisėtu interesu, kai tokie teisėti interesai yra svarbesni už jūsų interesus ar pagrindines teises ir laisves;
– teisė reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis tam tikromis ribotomis aplinkybėmis;
– teisė prašyti, kad mes, jei įmanoma, perkeltume jūsų asmens duomenis nešiojamu, pakartotinai naudojamu formatu kitam duomenų valdytojui.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą įgaliotai duomenų apsaugos institucijai ar kreiptis dėl padaryto pažeidimo į teismą. Atsakinga už mus duomenų apsaugos institucija yra:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
T. (+370 5) 271 2804, 279 1445
F. (+370 5) 261 9494
E.paštas ada@ada.lt

WHAT RIGHTS DO YOU HAVE?

You have the following rights in relation to personal data protection:
– the right to access your personal data;
– the right to receive personal data we hold about you in a structured, commonly used and machine readable format;
– the right to restrict the use of your personal data;
– the right to have incomplete or inaccurate personal data corrected;
– the right to ask us to stop processing your personal data for marketing purposes or for any other processing carried out on the basis of our legitimate interest where such legitimate interests are overridden by your interests or fundamental rights and freedoms;
– the right to require us to delete your personal data in some limited circumstances;
– the right to request for us to transfer your personal data in a portable, re-usable format to other another data controller, when possible.

You also have the right to file a complaint with an empowered data protection authority or to seek a remedy through the courts. The empowered data protection authority for us is:

State Data Protection Inspectorate
L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
T. (+370 5) 271 2804, 279 1445
F. (+370 5) 261 9494
E-mail. ada@ada.lt

KAIP ILGAI MES SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes saugome jūsų asmens duomenis tol, kol to reikia mūsų teisėtiems interesams įgyvendinti, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, arba tol, kol to reikalauja mums taikomi įstatymai ar kiti teisės aktai.
Mes paprastai saugosime asmens duomenis apie jus visą mūsų sutartinių santykių laikotarpį. Kai kurie asmens duomenys bus saugomi 10 metų po teisinių santykių su mumis pasibaigimo, kai tai būtina pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus arba būtina nustatyti, įgyvendinti ar apginti pareikštus ar galimus teisinius reikalavimus, laikantis galiojančių senaties įstatymų, nebent pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus būtina asmens duomenis saugoti ar tvarkyti ilgesnį laikotarpį.
Jei norite sužinoti daugiau apie konkrečius mūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpius, susisiekite su mumis el. pašto adresu: edita.ivanauskiene@eiip.lt.
Pasibaigus atitinkamų duomenų saugojimo laikotarpiui, mes sunaikinsime jūsų asmens duomenis pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

HOW LONG DO WE KEEP YOUR DATA?

We keep your personal data for as long as it is required by us for our legitimate interest, to perform our contractual obligations, or as long as it is required by applicable law or regulations.
We will generally retain personal data about you throughout the duration of our contractual relationship. Certain personal data will be retained after your legal relationship with us ends for a period of 10 years thereafter where necessary to comply with applicable laws and regulations or to establish, exercise or defend actual or potential legal claims, subject to the applicable statutes of limitation, unless a longer period is required by applicable laws and regulations.
If you want to learn more about our specific retention periods for your personal data you may contact us at edita.ivanauskiene@eiip.lt.
Upon expiry of the applicable retention period we will destroy your personal data in accordance with applicable laws and regulations.

AR PERDUODAME JŪSŲ DUOMENIS UŽ EEE RIBŲ?

Mes perduodame jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims už EEE ribų tik tuo atveju, jei tai būtina norint įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, jei mes ar trečioji šalis turi teisėtą interesą perduoti arba jei jūs sutikote su perdavimu.

Mes perduodame asmens duomenis trečiosioms šalims, esančioms už EEE valstybių ribų tik tuo atveju, jei duomenų gavėjas turi pakankamą duomenų apsaugos lygį (pvz., vadovaujantis ES Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, taikomu atitinkamai vastybei, susitarimu dėl vadinamųjų ES standartinių sutarčių sąlygų ir pan.) arba gavėjas yra gavęs sutikimą iš mūsų klientų iki šių duomenų atskleidimo.

Be to, mes galime perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims, jei tą padaryti įpareigoja įstatymas ar teismo nurodymas arba jei perdavimas yra būtinas norint nustatyti, įgyvendinti ar ginti teisinius reikalavimus.

Ši politika paskelbta šiame puslapyje 2019 m. EiiP pasilieka teisę bet kada pakeisti ar papildyti šią politiką. Jei nuspręsime pakeisti šią politiką, paskelbsime šiame puslapyje atnaujintą politikos versiją. Visi pakeitimai įsigalioja iškart po paskelbimo. Rekomenduojame prieš kreipiantis į EiiP, pasidomėti galiojančia šios politikos versija.

DO WE TRANSFER YOUR DATA OUTSIDE THE EEA?

We transfer your personal data to third parties outside the EEA only if this is necessary to fulfil the contractual obligations, if we or the third party have a legitimate interest in the transfer or if you have consented to the transfer.

We transfer personal data to third parties based in non EEA countries only if the recipient either has an adequate level of data protection (e.g. based on an EU Commission adequacy decision for the country in question, the agreement of so-called EU standard contractual clauses of the European Union, etc.) or has obtained consent from our clients prior to disclosure.

In addition, we may transfer personal data to third parties insofar as we are obliged to do so by law or by court order or if the transfer is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims.

This policy is released on this page in 2019. EiiP reserves the right to change or supplement this policy at any time. If we decide to change this policy, we will post the updated version of the policy on this page. All changes are effective immediately upon posting and we recommend you to check this policy prior to having any matter with EiiP.